Home > หุ้นยั่งยืน

BJC ติดอันดับหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องปีที่ 3

BJC ติดอันดับหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องปีที่ 3 จากการประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ได้เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 ประจำปี 2565 นับตั้งแต่ ปี 2563 ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท ‘กลุ่มบริการ’ (Services) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับเป็นเครื่องหมายที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและมาตรฐานด้านความยั่งยืน และสนับสนุนให้การดำเนินงานของบีเจซี ในทุกๆ ด้านสามารถส่งเสริม และช่วยให้บีเจซีสามารถบรรลุเป้าหมาย Net zero ให้ได้ในปี 2050 ตามที่ตั้งเป้าไว้ โดยวางนโยบายการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

Read More