Home > สวส.

สวส. มุ่งสร้างการรับรู้เรื่อง SE สู่สังคมผ่านกิจกรรม “สังคมแห่งความสุข สังคมแห่งการพัฒนาด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” ครั้งที่ 2  

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “สังคมแห่งความสุข สังคมแห่งการพัฒนาด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ บริษัท สยามเอเบิ้ลอินโนเวชั่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี นางนภา กล่าวว่า ปัจจุบันมีธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จำนวน 247 กิจการ ซึ่งแต่ละกิจการมีจุดมุ่งหมายที่จะคืนกำไรสู่สังคม และสร้างสังคมที่มีความเกื้อกูล อุดหนุนซึ่งกันและกัน ถือเป็นการสร้างการขับเคลื่อนระบบนิเวศของวิสาหกิจเพื่อสังคม ดังนั้นสำนักงานฯจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “สังคมแห่งความสุข สังคมแห่งการพัฒนาด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอแนวคิดการทำวิสาหกิจเพื่อสังคมจากผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมต้นแบบ ได้แก่ คุณคำรณ มะนาวหวาน กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง บริษัท สยามเอเบิ้ลอินโนเวชั่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และคุณพฤทธิ์ ทาสีลาประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ/ผู้จัดการโครงการ

Read More

สวส. เปิดงาน Open House “Digital Marketing FAST forward for Social Enterprise” ประจำปี 2566

สวส. เปิดงาน Open House “Digital Marketing FAST forward for Social Enterprise” โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดเปิดงาน Open House “Digital Marketing FAST forward for Social Enterprise” โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นางนภา กล่าวว่า ปัจจุบัน Social Enterprise เป็นการดำเนินกิจการเพื่อสังคมที่ต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ทางสังคม ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และรากฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศไทย วิสาหกิจเพื่อสังคมจึงต้องมีความเข้มแข็งและแข็งแรงในด้านต่างๆ อย่างลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการทำธุรกิจทางสังคมไม่ใช่แค่คืนกำไรสู่สังคมเท่านั้น หากแต่ยังต้องทำกำไรให้กับธุรกิจของตนเองด้วยจึงจะอยู่รอดอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านธุรกิจ ด้านการบริหาร ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

Read More

สวส. มุ่งสร้างการรับรู้เรื่อง SE สู่สังคมผ่านกิจกรรม “สังคมแห่งความสุข สังคมแห่งการพัฒนาด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม”

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “สังคมแห่งความสุข สังคมแห่ง การพัฒนาด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดเผยว่า วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม เป็นธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลักคือส่งเสริมการแก้ไขและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันวิสาหกิจเพื่อสังคม ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจประเภทหนึ่งที่เป็น Trend ของโลก และสอดคล้องกับหลักคำว่า Sustainable Development Goal (SDGs), BCG (Bio-Circular-Green Economy), ESG (Environment – Social – Governance), SE – Social Enterprise

Read More