Home > สรรชาย นุ่มบุญนํา

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จับมือภาครัฐ อัพเดทเทรนด์อุตสาหกรรม พร้อมร่วมจัดงาน ProPak Asia 2024

วว.-สภาอุตสาหกรรม-หอการค้าไทย-อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สร้างจุดแข็ง เพิ่มมูลค่าสินค้า อาหารและเครื่องดื่มส่งออกไทย ยกงาน ProPak Asia 2024 ศูนย์รวมนวัตกรรมและแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตโลก รัฐ-เอกชน ผสานความร่วมมือ ระดมความคิดดันสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทย รักษาตำแหน่งลำดับต้นผู้ส่งออกอาหารโลก วว.-สภาอุตสาหกรรม-หอการค้าไทย-อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เผยสร้างจุดแข็ง เพิ่มมูลค่าสินค้า ต้องเริ่มจาก 4 หัวใจหลัก ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนา ศึกษาเข้าใจตลาด นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้ในการผลิตและเพิ่มความรู้ อัพเดทเทรนด์อุตสาหกรรม พร้อมร่วมจัดงาน ProPak Asia 2024 งานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ชั้นนําระดับเอเชีย ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวถึง กุญแจสำคัญที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารของไทยเกิดการพัฒนาและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ ต้องนำการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์มาช่วย โดย วว. เป็นหน่วยงานที่เป็นตัวเสริมหลักในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมนวัตกรรม การสนับสนุนการศึกษาและการอบรม การสร้างพันธมิตรระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่งจากบทบาทหน้าที่ดังกล่าว วว. ได้ใช้การวิจัยมาช่วยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการสร้าง Soft

Read More