Home > สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (BCST)

สิงห์ เอสเตท ผลักดันไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผ่านความงดงามและความหลากหลายทางชีวภาพของนก

สิงห์ เอสเตท ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนระดับสากล ร่วมกับ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SHR) และ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ความหลากหลายทางชีวภาพของนก” กับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (BCST) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เพื่อร่วมกันรักษาและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของนก ถิ่นอาศัย และทรัพยากรธรรมชาติแก่สังคม ตลอดจนสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นางสาวศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด Sustainable Diversity ที่ส่งเสริมความหลากหลายที่สมดุลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปรัชญาการพัฒนาที่กลุ่มบุญรอดให้ความสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินการมาโดยตลอด การดำเนินงานของโครงการนี้ ครอบคลุมทั้งในระดับการป้องกัน การรักษา และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) โดยเราเปิดโอกาสให้ลูกค้า พนักงาน ชุมชน และผู้ที่สนใจ

Read More