Home > สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP)

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศ (IPP และ SPP) เตรียมจัดงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ประจำปี 2561”

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศ (IPP และ SPP) เตรียมจัดงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ประจำปี 2561” ปรียนาถ สุนทรวาทะ นายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศ (IPP และ SPP) เตรียมจัดงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2561” เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าไทยและเสริมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายด้านพลังงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม ศกนี้ ณ ห้องรอยัล ดุสิต แกรนด์บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน การสัมมนาดังกล่าวจะมีการบรรยายหัวข้อสถานการณ์การซื้อขายไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน โดย ดร.นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัญญาขายไฟฟ้า-ปฎิบัติการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรับฟังธรรมมะอารมณ์ดีจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต ในหัวข้อ “คนสำราญ งานสำเร็จ” และ ร่วมปลูกป่าชายเลน

Read More