Home > สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล

“สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล” CEO แห่ง ASIAN กับอีกหนึ่งบทบาทเพื่อสังคม

“สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล” CEO แห่ง ASIAN กับอีกหนึ่งบทบาทเพื่อสังคม บริจาค100 ล้านบาท ให้ “ศิริราช” สมทบสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร ‘คุณสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล’ เจ้าของธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งในประเทศไทย มอบเงินส่วนตัวในนาม มูลนิธิสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล เป็นจำนวน 100 ล้านบาท สมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยแนวคิดที่ว่า “เมื่อวันนี้เรามีแล้ว พอใช้แล้ว ที่เกินพอก็คืนให้สังคม การที่บริจาคให้ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาตินั้น ผมเห็นว่า ในปี 2565 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” หากทุกครอบครัวมีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างจริงจัง ถูกวิธี จะทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติอีกทาง อยากเชิญชวนให้คนไทยมาร่วมกันสร้างศูนย์ฯ แห่งนี้ให้สำเร็จ ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” ซึ่งการให้ในครั้งนี้นับว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน สำหรับศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้บุคลากรทั่วไปมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุตามหลักการทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นศูนย์ศึกษาและผลิตงานวิจัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ ทั้งยังเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศต่อไป

Read More