Home > สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สคช. เร่งเครื่องจัดทำ 5 มาตรฐานอาชีพ เขย่าอีก 125 อาชีพ รองรับตลาดแรงงานอนาคต

สคช. เร่งเครื่องจัดทำ 5 มาตรฐานอาชีพ เขย่าอีก 125 อาชีพ รองรับความต้องการกำลังคนในตลาดแรงงานอนาคต ล่าสุดกับสาขาอนุรักษ์งานพื้นบ้านฯ สืบสานงานศิลป์สู่สายตาทั่วโลก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เร่งจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม กลุ่มผ้าทอ กลุ่มดินเผา กลุ่มจักสานและกลุ่มเครื่องถม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดให้กับบุคลากรที่อยู่ในอาชีพได้พัฒนาตัวเอง เข้าสู่การรับรองเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการในระดับสากล ขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจใส่ใจศึกษาและสืบทอดงานศิลป์แผ่นดินให้มากยิ่งขึ้น ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ระบุว่าช่างศิลป์ของไทย เป็นงานที่ทำโดยผู้ชำนาญในการฝีมือ อาศัยสติปัญญาและผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนัก ซึ่งคนไทยด้วยกันอาจจะเห็นจนชินตา แต่ผลงานของช่างศิลป์ ในสายตาของชาวต่างชาติเป็นที่ยอมรับถึงคุณค่าแห่งความงามในเชิงศิลปะอย่างแท้จริง ทั้งนี้พบว่ามรดกทางศิลปะวัฒนะธรรมของชาติไทยในสาขานี้ ไม่มีการสอนโดยตรงจากสถาบันการศึกษาและกำลังจะขาดช่วงในการสืบทอด สคช. จึงจับมือกับผู้เชี่ยวชาญ และคนในอาชีพ เดินหน้าจัดทำมาตรฐานอาชีพ งานช่างที่เกี่ยวข้องกับงานศิลป์แผ่นดินในแต่ละสาขา เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนให้สามารถสืบทอดกระบวนการงานช่างต่อไป โดยนอกจาก 4 กลุ่มสาขาวิชาชีพที่แล้วเสร็จไปก่อนหน้านี้แล้ว ยังเตรียมเพิ่มระดมความคิดเห็น ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ เพื่อสืบสานงานศิลป์แผ่นดิน ในสาขา ช่างเขียน ช่างปั้น ช่างหัวโขน ช่างทำหัวโขน ช่างสนะไทย ช่างพัสตราภรณ์และช่างรัก ด้วย ไม่เพียงเท่านั้นในปีนี้ สคช. ยังได้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพใหม่ๆ

Read More

สคช. เตรียมแกะกล่องมาตรฐานอาชีพจิตวิทยา หวังแก้ปัญหาความรุนแรงต่อกับเด็กและผู้สูงอายุอย่างตรงจุด

สคช. เตรียมแกะกล่องมาตรฐานอาชีพจิตวิทยา หวังจิตวิทยาพัฒนาการ แก้ปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดกับเด็กและผู้สูงอายุอย่างตรงจุด คาดทันใช้ธันวาคมนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดึงผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ชูบุคลากร 5 อาชีพ ในสาขาจิตวิทยา อย่างนักจิตวิทยาพัฒนาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก / นักจิตวิทยาพัฒนาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการผู้สูงวัย รวมไปถึงอาชีพผู้ประสานงานการให้บริการเชิงจิตวิทยา เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่ปฏิบัติงานกับเด็กและผู้สูงอายุมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและมีวิธีการรับมือได้อย่างเหมาะสม ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวถึงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาจิตวิทยาว่า จุดเริ่มต้นเกิดจากความต้องการบุคลากรที่จะสามารถช่วยเยียวยาและฟื้นฟูบาดแผลทางจิตใจให้กับเด็กและผู้สูงอายุ หลังประสบกับเหตุการณ์ความรุนแรง โดยเห็นได้จากภาพข่าวความรุนแรงของเด็กและผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในความเป็นจริงยังมีเด็กและผู้สูงอายุอีกจำนวนมากที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนั้นการผลิตบุคลากรทางจิตวิทยาพัฒนาการที่มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและการประเมินพัฒนาการ รวมถึงมีทักษะในการปฏิบัติงานกับเด็กและผู้สูงอายุ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นอีกกำลังสำคัญที่จะสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยให้มีคุณภาพในสังคม ดร.นพดล ระบุว่า จากรายงานการศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการพบว่า เด็กช่วงวัย 5 ขวบปีแรก เป็นวัยที่ต้องได้รับการส่งเสริม หรือการกระตุ้นพัฒนาการให้มีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ มีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่าร้อยละ 20 ส่งผลให้นักจิตวิทยา ที่จะเติมเต็มให้กับคนใน

Read More