Home > ศูนย์ FIN

มช. เทรนผู้ประกอบการ พร้อมรับเปิดประเทศ ชู Gastronomy Tourism

มช. เทรนผู้ประกอบการ พร้อมรับเปิดประเทศ ชู Gastronomy Tourism เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่ เริ่มแล้วกับนโยบายมาตรการการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะร้านค้า ร้านอาหาร เตรียมแผนรับมือ หากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชูโครงการ Gastronomy Tourism ภายใต้แนวคิด “คิดถึงเชียงใหม่” ฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด-19 ช่วยผู้ประกอบการรังสรรค์อาหารด้วยวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารล้านนา มาเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วจะสร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีรายได้เพิ่มขึ้นราว 500 ล้านบาท ช่วยสร้างภาพลักษณ์เมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่ และเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวคุณภาพในปี 2564 ได้มากกว่า 50,000 คนเรียกว่าเป็นจุดหมายสำคัญที่สะท้อนให้เห็นความพยายามที่อยากให้การท่องเที่ยวได้กลับมาเดินหน้าต่อได้ โครงการนี้ถูกขับเคลื่อนโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า “ศูนย์ FIN” ด้วยการหยิบยกความอร่อยของวัตถุดิบในท้องที่ต่างๆ ขึ้นมาเป็นตัวชูโรงร่วมกับการท่องเที่ยว มีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่ แสดงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สามารถเผยแพร่ให้ออกสู่สากล ผ่านตัวกลางทางด้านอาหาร ซึ่งได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีอยู่มาพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ

Read More