Home > วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มธ. มอบรางวัลนักวิจัย ดีเด่นปี 2566 แก่นักวิจัย 90 รายจาก 9 ประเภทรางวัล ในวันเชิดชูเกียรตินักวิจัย

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) จัดงาน "วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของนักวิจัยผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 9 ประเภทรางวัล แก่นักวิจัยจำนวน 90 ราย โดยภายในงานรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงก้าวต่อไปของงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าจะเชื่อมั่นและสานต่อแนวทางด้านความยั่งยืน หรือ “Sustainability” ต่อไป "ดิฉันในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมที่จะสนับสนุนนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยกระดับขีดความสามารถของงานวิจัย ควบคู่กับการสร้างสมดุลและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อคนรุ่นหลังต่อไป” รองศาสตราจารย์เกศินีกล่าว ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงภาพรวมของงานในปีนี้ว่า “ในปี 2566 ที่ผ่านมามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรมทั้งจากหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดงาน ‘วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566’ ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่ได้มุ่งมั่นผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยออกสู่สาธารชนอย่างต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศทางวิชาการด้านวิจัยให้นักวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยดังกล่าว แก่ประชาคมธรรมศาสตร์ให้รับทราบและชื่นชมในผลงานที่ได้รับรางวัลของบุคลากรด้านการวิจัย” ในขณะที่ รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read More