Home > มูลนิธิลาซาด้า

ลาซาด้าเปิดตัว ‘มูลนิธิลาซาด้า’ เพื่อส่งเสริมผู้หญิงและเยาวชนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้สู่อนาคตที่มั่นคงในโลกดิจิทัล

ลาซาด้าเปิดตัว ‘มูลนิธิลาซาด้า’ เพื่อส่งเสริมผู้หญิงและเยาวชนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้สู่อนาคตที่มั่นคงในโลกดิจิทัล มูลนิธิลาซาด้ามุ่งสร้างเป้าหมายทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง ยกระดับความก้าวหน้าให้แก่ผู้หญิงและเยาวชนอย่างยั่งยืน ลาซาด้า ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัว มูลนิธิลาซาด้า สร้างพลังในการส่งเสริมผู้หญิงและเยาวชนในภูมิภาคฯ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและหยุดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการเข้าถึงโลกดิจิทัล การสื่อสาร เทคโนโลยี และเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ซึ่งมูลนิธิจะมีการมอบทุนการศึกษาและสร้างโอกาสการเติบโตด้านอาชีพให้กับเยาวชนที่มีความสามารถใน 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม กลาดิส ชุน (Gladys Chun) ที่ปรึกษาทั่วไปของลาซาด้า กรุ๊ป กล่าวว่า “การวิจัยระหว่างลาซาด้ากับบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation) เมื่อปีที่แล้วพบว่า หากมีจำนวนผู้หญิงได้รับการฝึกอบรมและได้ทุนสนับสนุนด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ตลาดอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเติบโตได้มากกว่า 280 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในระหว่างปี 2568-2573 ลาซาด้ามุ่งมั่นที่จะลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเพศในการเข้าถึงโลกออนไลน์ และเครื่องมือดิจิทัล ด้วยมูลนิธิลาซาด้า ผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ และทำให้พวกเธอมีบทบาทในตลาดอีคอมเมิร์ซมากยิ่งขึ้น” ทุนการศึกษาของมูลนิธิลาซาด้ามีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการ อีกทั้งเยาวชนเหล่านี้จะได้รับโอกาสในการฝึกงานและการทำงานซึ่งจะช่วยให้พัฒนาทักษะอย่างรอบด้าน รวมถึงทักษะด้านอีคอมเมิร์ซสำหรับโลกดิจิทัลในอนาคต ฮัน แวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลาซาด้า

Read More