Home > มาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยา

สคช. เตรียมแกะกล่องมาตรฐานอาชีพจิตวิทยา หวังแก้ปัญหาความรุนแรงต่อกับเด็กและผู้สูงอายุอย่างตรงจุด

สคช. เตรียมแกะกล่องมาตรฐานอาชีพจิตวิทยา หวังจิตวิทยาพัฒนาการ แก้ปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดกับเด็กและผู้สูงอายุอย่างตรงจุด คาดทันใช้ธันวาคมนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดึงผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ชูบุคลากร 5 อาชีพ ในสาขาจิตวิทยา อย่างนักจิตวิทยาพัฒนาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก / นักจิตวิทยาพัฒนาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการผู้สูงวัย รวมไปถึงอาชีพผู้ประสานงานการให้บริการเชิงจิตวิทยา เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่ปฏิบัติงานกับเด็กและผู้สูงอายุมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและมีวิธีการรับมือได้อย่างเหมาะสม ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวถึงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาจิตวิทยาว่า จุดเริ่มต้นเกิดจากความต้องการบุคลากรที่จะสามารถช่วยเยียวยาและฟื้นฟูบาดแผลทางจิตใจให้กับเด็กและผู้สูงอายุ หลังประสบกับเหตุการณ์ความรุนแรง โดยเห็นได้จากภาพข่าวความรุนแรงของเด็กและผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในความเป็นจริงยังมีเด็กและผู้สูงอายุอีกจำนวนมากที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนั้นการผลิตบุคลากรทางจิตวิทยาพัฒนาการที่มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและการประเมินพัฒนาการ รวมถึงมีทักษะในการปฏิบัติงานกับเด็กและผู้สูงอายุ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นอีกกำลังสำคัญที่จะสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยให้มีคุณภาพในสังคม ดร.นพดล ระบุว่า จากรายงานการศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการพบว่า เด็กช่วงวัย 5 ขวบปีแรก เป็นวัยที่ต้องได้รับการส่งเสริม หรือการกระตุ้นพัฒนาการให้มีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ มีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่าร้อยละ 20 ส่งผลให้นักจิตวิทยา ที่จะเติมเต็มให้กับคนใน

Read More