Home > พีทีที สเตชั่น สาขาสามย่าน

พีทีที โออาร์ เปิดสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขาสามย่าน รูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสังคมเมือง

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ และศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิตย์ เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขาสามย่าน ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่ มุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสังคมเมือง และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการสถานีบริการฯ นางสาวจิราพร กล่าวว่า สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขาสามย่าน ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน ทำให้มีปริมาณการใช้บริการสูงมาก ในขณะที่พื้นที่ของสถานีบริการฯ มีขนาดจำกัด การออกแบบพื้นที่และรูปแบบสถาปัตยกรรมจึงต้องคำนึงถึงความต้องการของสังคมเมือง ความสามารถการรองรับปริมาณรถยนต์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน (Rush Hour) การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้สูงสุด รวมถึงความรวดเร็วในการให้บริการทุกขั้นตอน เพื่อลดผลกระทบด้านจราจรและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น แห่งนี้มีรูปแบบและองค์ประกอบของสถานีที่แตกต่างไปจากสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น แห่งอื่น

Read More