Home > ผู้ว่าฯ ชัชชาติ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เปิดรับงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ จับมือกองทุนส่งเสริม ววน. สร้างกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่

ผู้ว่าฯ กทม. จับมือกองทุนส่งเสริม ววน. ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์แก้ปัญหามุ่งสู่ “กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน” ชี้ต้องใช้แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ทั้งเรื่องความโปร่งใสและคอร์รัปชัน ความปลอดภัยทางถนน สิ่งแวดล้อม และความสะอาด รวมทั้งการตรวจหาเชื้อโควิดและฝีดาษลิงเชิงรุกในพื้นที่ที่เป็นจุดโฟกัส ดร.ลัษมณ อรรถาพิช ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าพบและหารือการทำงานร่วมกันระหว่างกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยผู้บริหาร สกสว. ได้นำเสนอกลไกการทำงานของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พร้อมตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สนับสนุนนโยบายผู้ว่าฯ กทม. ซึ่ง กทม. สามารถเป็นผู้ตั้งโจทย์และทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานด้าน ววน. เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ หรือเป็นผู้ทำวิจัยเองผ่านการขอทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. หรือหน่วยบริหารและจัดการทุน นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับกองทุนส่งเสริม ววน. เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลงานวิจัยที่มีอยู่เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ทั้งนี้ สกสว. ได้จัดทำกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย กรุงเทพฯ 9 ดี และฐานข้อมูลงานวิจัย ววน. ในช่วงปี

Read More