Home > ผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทบ้านปูฯ แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ได้แก่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ขยายตัวในวงกว้างและยกระดับความรุนแรงมากขึ้น โดยทั้งสองบริษัทยกเลิกกำหนดวันประชุม สถานที่ประชุม และวาระการประชุมดังกล่าว ซึ่งเดิมบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กำหนดไว้ในวันที่ 3 เมษายน 2563 และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กำหนดไว้ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติ คณะกรรมการของทั้งสองบริษัท จะพิจารณากำหนดวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม บ้านปูฯ

Read More