Home > บุญฤทธิ์ มหามนตรี

“ไลอ้อน” ส่งเสริมชุมชนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี กับโครงการ “แยกที่บ้าน ฝากทิ้งที่เรา”

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ไลอ้อน ประเทศไทย ได้จัดโครงการ “แยกที่บ้าน ฝากทิ้งที่เรา” ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา วัดทองบน มีกิจกรรมที่เผยให้ผู้บริโภคได้เห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ขยะกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่แค่ปัญหา แต่เรียกว่าเป็นวิกฤตแล้ว ภาวะการเกิดฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวเรา สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้จากท่อไอเสียของเครื่องยนต์ ควันบุหรี่ การเผาขยะ เป็นต้น ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันเกิดจากภาวะโลกร้อน โดยปัญหาการรีไซเคิลของประเทศไทยเกิดจากระดับครัวเรือนที่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะดีพอ โดยเฉพาะการทิ้งปะปนกับขยะอินทรีย์ซึ่งมีมากกว่า 60% โครงการนี้รณรงค์ให้ภาคประชาชน ลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง นำขยะมารีไซเคิล ใช้ให้คุ้มค่าที่สุด เริ่มต้นจากการคัดแยกขยะตามประเภท ด้วยหลัก 3R 1.Reuse การใช้ซ้ำ 2.Reduce ลดปริมาณการใช้ 3.Recycle การแปรรูปขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ อีกทั้ง

Read More