Home > บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจาปี 2561 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

เมื่อเร็วๆนี้ นางปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2561 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประวัติและผลงานสาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม/ศาสนา /เยาวชน/สตรี /ประเทศชาติ ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ นางปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เราเน้นการใช้ปรัชญาองค์กรประการหนึ่งที่สำคัญของบริษัทไมเนอร์ฯ คือ “บุคลากรคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด” มาใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสูงสุดแก่องค์กร จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเชื่อว่าการพัฒนาผู้นำและการพัฒนาพนักงานของเราอย่างต่อเนื่องจะทำให้บริษัทฯ มีความเจริญมั่นคงอย่างถาวร ทั้งนี้เรายังเห็นความสำคัญของเยาวชน โดยเราได้มีการผลักดันสนับสนุนการศึกษาในเด็กและเยาวชนระดับรากหญ้า การพัฒนาทักษะทางเทคนิคสำหรับเยาวชนในโรงเรียน การจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ และการสร้างผู้นำที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรและสังคม แนวทางนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของเราว่าการศึกษาและการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดช่วยให้คนมีศักยภาพสูงสุดได้ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร พวกเขาสามารถเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกระทบเชิงบวก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่ในบริษัทของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนและประเทศที่เราดำเนินการอยู่ ในประเทศไทยซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของไมเนอร์

Read More