Home > ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

อุตสาหกรรม PPE เติบโตสูง โอกาสของไทยเป็นผู้นำในภูมิภาค

ภาคอุตสาหกรรมในไทยในช่วงเวลาต่อจากนี้มีแนวโน้มขยายตัวขึ้น อาจเกิดจากปัจจัยบวกของนโยบายรัฐบาลที่จะสนับสนุนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายในประเทศ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการส่งเสริมการลงทุนของธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด BCG และอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตคือ อุตสาหกรรม PPE หรือ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่นายกสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี บอกว่า “ตลาด PPE ไทยกำลังมีอนาคต” “อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือ PPE (Personal Protective Equipment) เป็นอุปกรณ์สำหรับสวมใส่เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากสถานที่ทำงาน ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขอนามัย (Safety & Health) ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 8 ชนิด คือ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ อุปกรณ์ป้องกันหู แว่นนิรภัย ถุงมือนิรภัย รองเท้านิรภัย เข็มขัดนิรภัย หน้ากากกรองฝุ่นละออง เสื้อสะท้อนแสง ปัจจุบันเป็นตลาดที่น่าจับตามาก โดยในปี 2566 ที่ผ่านมามีมูลค่าสูงถึง 83.91 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และปีนี้มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 87.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ยังมีการคาดการณ์ว่าตลาดจะขยายตัวเพิ่มสูงถึง

Read More