Home > ข้อมูลเปิดภาครัฐ

DGA มอบรางวัล DIGI Data Awards 2022 ส่งเสริมหน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อยอดในภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) หรือ DGA จัดงานมอบรางวัล “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” ประจำปี 2565 หรือ DIGI Data Awards 2022 ให้กับหน่วยงานที่เปิดเผยชุดข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านเว็บไซต์ data.go.th เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่าย และแบ่งปันประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดระหว่างหน่วยงานรัฐ ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้จัดงานเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี กล่าวว่า “รัฐบาลได้ให้ความสำคัญการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และกุญแจสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล คือ “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” เนื่องจากเป็นกลไกที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน สร้างความโปร่งใสและยังเป็นพื้นฐานการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อต่อยอดในภาคเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้ ถือได้ว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการเตรียมชุดข้อมูลเปิดมาเผยแพร่ในระบบ data.go.th ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้นำข้อมูลไปใช้และก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่จากข้อมูลและสามารถนำประเทศไทยไปสู่การเป็นภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในที่สุด (Data Driven Government) ดร.สุพจน์

Read More