วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Home > New&Trend > ธนชาต ชูวิสัยทัศน์พร้อมปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่

ธนชาต ชูวิสัยทัศน์พร้อมปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่

บลจ. ธนชาต ชูวิสัยทัศน์และแผนออกกองทุนไตรมาสแรก
พร้อมปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่

บลจ. ธนชาต เปิดมุมมองการลงทุนในปี 2556 พร้อมสร้างสรรค์รูปแบบ
กองทุนใหม่ๆ ให้แก่ผู้ลงทุน เสนอบริการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านเครือข่าย
ธนาคารธนชาต ปรับโฉมเว็บไซต์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน

บุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต จำกัด เปิดเผยว่า จากมาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ส่งผล
ให้เศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา และจากสภาพคล่องที่สูง น่าจะส่ง
ผลบวกต่อราคาสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งหุ้น อสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้ และโภคภัณฑ์
การลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้ จึงน่าจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรหรือ
ตราสารหนี้ในประเทศเพียงอย่างเดียว ในฐานะบริษัทจัดการลงทุนที่มีประสบการณ์ด้าน
บริหารเงินลงทุนมากกว่า 20 ปี บลจ.ธนชาต พร้อมที่จะนำเสนอรูปแบบกองทุนรวม
เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน โดยผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารธนชาต

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 บลจ.ธนชาต ได้เสนอขายกองทุน ทาร์เก็ต ที่ลงทุน
ในหุ้นไทย ได้แก่ กองทุนกลุ่ม T-Challenge ไปถึง 5 กองทุน มูลค่ารวมกว่า 4,000 ล้าน
บาท โดย 3 กองทุนแรกประสบความสำเร็จ กองทุนสามารถบรรลุผลตอบแทนที่ตั้งไว้
ก่อนเวลาที่กำหนด กองทุน ทาร์เก็ตที่ลงทุนในหุ้นอเมริกา ได้แก่ T-US Challenge ที่มี
เป้าหมายที่ 8% เพียงประมาณ 2 เดือนเศษ ก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 10.30 บาท
ต่อหน่วย หรือกลุ่มกองทุน T-SMART ที่ลงทุนในหุ้นไทยในระยะเวลา 18 เดือน และ
จ่ายผลตอบแทนทุกๆ 5% ซึ่งเพียงเดือนเศษ T-SMART1 ก็สามารถจ่ายผลตอบแทน
ครั้งแรกให้แก่ผู้ลงทุนได้แล้ว

ปัจจุบัน บลจ.ธนชาต มีกองทุนรวมหลากหลายประเภทการลงทุนให้ผู้ลงทุนได้
เลือกสรร ทั้งในหุ้นตราสารหนี้ หรือผสมผสานแบบ Asset Allocation การลงทุนมีให้เลือก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามความสนใจของผู้ลงทุน บุญชัย กล่าวเสริมว่า “ แม้ว่า
ในปี 2555 ที่ผ่านมา การลงทุนในหุ้นไทย จะได้รับผลตอบแทนที่สูงมาก และสูงกว่าการ
ลงทุนในหุ้นต่างประเทศอื่น แต่ก็ไม่อยากให้ผู้ลงทุนมุ่งลงทุนเพียงตลาดหุ้นไทยเพียง
อย่างเดียว อยากให้แบ่งเงินลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศบ้าง เพื่อเป็นการกระจาย
ความเสี่ยง โดยยกตัวอย่าง ในปีที่ผ่านมา หากผู้ลงทุนในกองทุน Thanachart Global Bond
ที่เน้นลงทุนในพันธบัตรทั่วโลก จะได้ผลตอบแทน 16.07% ต่อปี ลงทุนในกองทุน Thanachart Premium Brand ที่เน้นหุ้นบริษัทสินค้าแบรนด์เนม จะได้ผลตอบแทน 19.07% ต่อปี หรือ Thanachart Multi Asset Portfolio (T-MAP) ที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภท
ทั่วโลก จะได้ผลตอบแทน 11.10% ต่อปี ‘’

ในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ธนชาต ก็มีความพร้อมที่จะเสนอบริการ
จัดตั้งและบริหารแก่บริษัทนายจ้างที่สนใจผ่านเครือข่ายของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต
มีนโยบายการลงทุนหลากหลายให้สมาชิกเลือกได้ (Employee’s Choice) กับแนวคิด
“3 ขั้นตอน 4 นโยบาย กับ 5 แผนการลงทุน” ซึ่งมั่นใจว่าจะตอบโจทย์แก่สมาชิกทุกคน
ของกองทุนสำรองลี้ยงชีพได้

เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของสังคมออนไลน์ บลจ.ธนชาต ปรับโฉมรูปแบบเว็บไซต์ใหม่
โดยจุดเด่นของเราคือ กระดานสนทนา (Web board) ที่ตอบข้อสงสัยการลงทุนต่างๆ
ทั้งมีการปรับข่าวสารมุมมองการลงทุนจากรายเดือนเป็นทุกสองสัปดาห์ (รายปักษ์)
เพื่อให้ทันสถานการณ์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และการเพิ่ม
บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) ทาง
อินเตอร์เน็ตได้ โดยผ่านช่องทาง Thanachart Fund Online (T-Online) ซึ่งจะสั่งซื้อ
ได้แบบเป็นประจำทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน .

……………………………………………….