วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Home > New&Trend > สถาบันการศึกษาไทย-นานาชาติ โชว์ความพร้อมรับ AEC ในงาน TIEE 2013

สถาบันการศึกษาไทย-นานาชาติ โชว์ความพร้อมรับ AEC ในงาน TIEE 2013

กว่า 200 สถาบันการศึกษาไทย-นานาชาติ โชว์หลักสูตรเสริมความพร้อมรับ AEC
ในงาน TIEE 2013

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังสมาคมและองค์กร
ทาง การศึกษาจากทั้งภาครัฐและเอกชน จัด “งานการศึกษานานาชาติของไทยครั้งที่ 10”
(The 10th Thailand International Education Expo หรือ TIEE 2013) โชว์หลากหลาย
หลักสูตรใหม่เสริมความพร้อมรับโอกาสและความท้าทายในยุคของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจากกว่า 200 สถาบันการศึกษาไทยและนานาชาติ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “การศึกษานานาชาติเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่นับ
วันจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นภาคธุรกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศรวมทั้ง
ช่วยสงวนเงินตราไว้ในประเทศ ในแต่ละปีรวมนับแสนล้านบาทแล้ว ยังถือเป็นฟันเฟือง
สำคัญในการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ให้พร้อมรับความเปลี่ยน
แปลงและการแข่งขันในโลกยุคใหม่ และที่สำคัญ คือให้มีความสามารถแข่งขันได้ในตลาด
งานในภูมิภาค หลังการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในอีก 2 ปี
ข้างหน้า”

ดร.วุฒิชัยกล่าวต่อว่า “กระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบโลกทั้งในมิติของ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในขณะนี้ ทำให้เกิดความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาค
ส่วนจะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและมั่นคง รวมถึงภาคการศึกษา การเรียน และการสอน
ที่เกิดเป็นนวัตกรรม มีสาขาวิชาใหม่ๆ ให้เลือกเรียนมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายทั้งของผู้เรียนและตลาดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาในภูมิภา คเพื่อตอบรับโอกาสและความท้าทายที่มาพร้อมกับการรวมตัวของ 10
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อมีการเปิดเสรีทุกด้านทั้งด้านการค้า การลงทุน
ธุรกิจบริการ รวมถึงตลาดแรงงาน ภาคการศึกษาของไทยจึงต้องมีการปรับตัว วางแผนและ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดรับกับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง รวมถึงเรื่องของ
ทักษะด้านภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน”

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งเป้าให้ TIEE 2013 เป็นงานการศึกษานานาชาติ
ที่ครบวงจรที่สุด เพื่อตอกย้ำศักยภาพและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ในฐานะศูนย์กลางการ
ศึกษานานาชาติของภูมิภาคอาเซียน และเป็นเวทีระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้สถาบันการ
ศึกษา และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หลักสูตรและผลิตภัณฑ์สู่กลุ่ม
เป้าหมายตัวจริงทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ มีการนำเสนอศักยภาพการศึกษานานาชาติ
ของไทยในทุกระดับชั้น ทั้งโรงเรียนอนุบาล ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียน
นหลักสูตร 2 ภาษา 3 ภาษา และสถาบันวิชาชีพ เช่น สถาบันสอนหลักสูตรการบิน การทำ
อาหาร การออกแบบแฟชั่น ไปจนถึงมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรหลากหลายใน
ระดับปริญญาตรี โท และเอก” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวย้ำ

TIEE 2013 จะจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Live +Learn in Wonderful Thailand”
หรือ “การศึกษาน่ารู้ เมืองไทยน่าอยู่” ระหว่างวันที่ วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ โดย
เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันระหว่างเวลา 11.00-19.00 น. ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าสยามพารากอน

* * * * * * * * * *