Home > ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

ช้างน้อย-ฟูอาดี้ ฉายภาพอุตสาหกรรมกาแฟไทย ผ่านงานเทศกาลกาแฟ 2024

ตลาดกาแฟไทย เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีทิศทางการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลทางการตลาดระดับโลก อย่าง Euromonitor International รายงานมูลค่าตลาดกาแฟไทย พบว่ากาแฟเป็นสินค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมูลค่าตลาดกาแฟไทยในช่วงระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2566 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8.55 ต่อปี ล่าสุดปี 2566 มีมูลค่าตลาด 34,470.3 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.34 (ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 9.78) และเมื่อพิจารณายอดขายตามประเภทกาแฟ ในปี 2566 พบว่ากาแฟสำเร็จรูปมีมูลค่าตลาดสูงถึง 28,951.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84 ของมูลค่าตลาดกาแฟในประเทศ และกาแฟสดมีมูลค่าตลาด 5,519.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มวัยทำงาน สภาพอากาศที่ร้อนของไทย และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกในการบริโภคเครื่องดื่ม จากตัวเลขมูลค่าตลาดกาแฟในปีที่ผ่านมาที่สูงกว่า 3 หมื่นล้านบาท แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีการบริโภคกาแฟกันมากขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นการการันตีการขยายตัวนี้คือ การเพิ่มขึ้นของร้านกาแฟทั้งเชนจากต่างประเทศและร้านกาแฟแบบธุรกิจท้องถิ่น “ปัจจุบันคนไทยดื่มกาแฟ 300 แก้วต่อคนต่อปี

Read More