Home > TABBA

สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยยืนยัน แอลกอฮอล์ไม่ใช่สาเหตุการแพร่เชื้อโควิด 19 รณรงค์ผู้บริโภคอยู่บ้าน งดสังสรรค์เป็นกลุ่ม ฝากผู้ค้าจัดระเบียบการขาย

สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA แสดงจุดยืนของภาคธุรกิจเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยยืนยันว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สาเหตุให้เกิดการแพร่เชื้อ แต่เกิดจากการรวมกลุ่มชุมนุมกันซึ่งอาจเกิดจากกิจกรรมใดก็ได้ พร้อมแนะนำผู้บริโภค "ดื่มที่บ้าน ไม่รวมกลุ่ม ต้านโควิด ไม่ติดต่อ" โดยรณรงค์ขอความร่วมมือทั้งผู้บริโภคและผู้ขายให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) งดรวมกลุ่มสังสรรค์ และบริโภคอยู่ที่บ้านอย่างรับผิดชอบ ในขณะที่ภาครัฐต้องชัดเจนในการปราบปรามผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ส่งผลให้รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมป้องกันเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพได้ โดยรัฐยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ลดการรวมตัวเป็นกลุ่ม เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รณรงค์ให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัย ส่งเสริมการทำงานที่บ้าน (Work From Home) และงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัดโดยไม่มีเหตุจำเป็น สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA สนับสนุนมาตรการข้างต้นของภาครัฐทุกประการ โดยเชื่อว่าหากประชาชนปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ประเทศไทยจะสามารถควบคุมโรคระบาด อีกทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯ ยังขอยืนยันว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สาเหตุของการแพร่ระบาด และการห้ามจำหน่ายเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด ทั้งยังจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น เหล้าเถื่อน ตลาดมืด

Read More