Home > ธุรกิจชุมชน

บอร์ดกองทุนวิจัยอนุมัติงบยกระดับธุรกิจชุมชน หวังเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่

กสว. อนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนายกระดับธุรกิจชุมชนแบบองค์รวมบนฐานทุนทางทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 920 ล้านบาท หวังยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่และแก้หนี้ พร้อมเคาะแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบพลางของกองทุนส่งเสริม ววน. คาดใช้ได้ถึงเมษายน 2567 ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาอนุมัติโครงการการพัฒนายกระดับธุรกิจชุมชนแบบองค์รวมบนฐานทุนทางทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ระดับธุรกิจและครัวเรือน ภายใต้แผนงานสำคัญตามจุดมุ่งเน้นของนโยบายเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนหรือท้องถิ่นมากขึ้น เสนอโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จำนวน 920 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 4 ปี (พ.ศ. 2567-2670) ให้เป็นโครงการที่สมควรได้รับการจัดสรรงบประมาณแบบผูกพันงบประมาณมากกว่า 1 ปี (Multi-year Promised Grant) ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย เป็นประเด็นสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน เกิดผลผลิตที่จำเพาะเจาะจง มีผลกระทบสูง แสดงผู้ได้ประโยชน์จำนวนมากอย่างชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น 6,000 ราย และกระจายรายได้สองมิติคือเน้นการใช้วัตถุดิบและการจ้างงานในพื้นที่ ทำให้หนี้สินลดลง เกิดพื้นที่เศรษฐกิจบนฐานทุนวัฒนธรรม

Read More