วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
Home > New&Trend > ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เร่งสร้าง “บุคลากรคุณภาพทุกระดับ” รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เร่งสร้าง “บุคลากรคุณภาพทุกระดับ” รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เร่งสร้าง “บุคลากรคุณภาพทุกระดับ” รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ด้วยแนวคิด “Ecosystem Leadership” สร้างสังคมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้ “บุคลากรที่มีศักยภาพ” คือ “กุญแจสำคัญ” ที่จะนำพาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย มุ่งเปิดโลกการเรียนรู้ เสริมทักษะการจัดการบริหารและการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ และที่สำคัญต้องเข้าใจระบบการทำงานขององค์กรแบบครบทุกส่วน หวังต่อยอดให้เกิดไอเดียใหม่ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ของงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้

นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ถือเป็นองค์กรที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรองรับการเติบโตดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เราจึงให้ความสำคัญมากต่อการพัฒนาทักษะผู้นำและบุคลากรภายในองค์กร ด้วยการสร้างเวิร์คช็อปเพื่อปรับวิธีคิดใหม่ให้สามารถสร้างโมเดลการทำงานที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานแต่ในขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มผลลัพธ์การทำงานในแบบที่จับต้องได้ โดยได้นำแนวคิดการสร้างบุคลากรในแบบ Ecosystem Leadership ผ่าน Lalin Academy มาใช้เป็นแนวทางการทำงานภายในองค์กร เพื่อให้ได้เรียนรู้ระบบการทำงานของแต่ละแผนก สร้างโอกาสในการเกิดนวัตกรรมทางความคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด

“การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต่างจากในอดีตมากเพราะต้องมีการปรับตัว (Transformation) และปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้ครอบคลุมในทุกด้านภายใต้เงื่อนเวลาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นการมุ่งสร้างคนทำงานคุณภาพและส่งเสริมสู่ผู้นำสามารถบริหารจัดการงานได้ครบทั้ง Ecosystem จึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสูงสุดที่ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ต้องการสร้างให้เกิดขึ้นในองค์กร” นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กล่าว

ที่ผ่านมา ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ได้ดำเนินแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกปี นอกจากจะเป็นแผนในการพัฒนาด้านศักยภาพงานหรือ Hard Skills อาทิ หลักสูตรการวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, หลักสูตรพัฒนาทักษะการทำงานตามสายงาน, หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพงานบริการ, หลักสูตรเสริมทักษะด้านการตลาดยุคดิจิทัล, หลักสูตรการพัฒนาแนวคิดสู่ความเป็นเลิศ เป็นต้น โดยในไตรมาสแรกได้เริ่มฉายภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้แก่พนักงาน และโครงการอบรมหลักสูตร LALIN Smart Engineer แล้ว บริษัทฯ ยังมีการฝึกอบรมด้าน Service Mind ให้แก่พนักงานใหม่เพื่อให้เข้าใจถึง DNA ขององค์กรเพื่อยกระดับทักษะหรือ Soft Skills ให้เกิดการคิดบวกเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานด้วย “การทำงานในยุคปัจจุบันนั้น ต้องอาศัยทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ซึ่งเปรียบได้กับการนำ “สมอง” และ “หัวใจ” มาใช้ในการทำงานควบคู่กันไป เพื่อขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด แผนในการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญนั้น จะครอบคลุมในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เพราะการที่พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ จะยิ่งทำให้องค์กรมีทางเลือกในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) เพราะทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น เป็นทักษะสำคัญที่ทำให้การทำงานสำเร็จตามเป้าประสงค์ได้ง่ายขึ้น ทั้งยังนำทักษะดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย การปรับตัว (Adaptability) การพัฒนาทักษะการปรับตัวของพนักงานให้เท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วถือเป็นอีกปัจจัยที่จะนำพาองค์กรฝ่าวิกฤติในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างดี และสุดท้ายคือ การบริหารเวลา (Time Management) การเสริมทักษะในด้านดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ให้บุคลากรสร้างสมดุลได้ทั้งโลกการทำงานและโลกส่วนตัว เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตการทำงานอย่างลงตัวที่สุด เพิ่ม Energy ในการทำงานและพร้อมจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอให้สอดคล้องกับ Lalin DNA” นายชูรัชฏ์ กล่าวสรุป