วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024
Home > PR News > ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคทีซีอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 หุ้นละ 1.15 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคทีซีอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 หุ้นละ 1.15 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคทีซีอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 หุ้นละ 1.15 บาท

นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยนายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- Meeting)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,965,084,181 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.53 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2565

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ในครั้งนี้ สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) 110,641.59 กิโลคาร์บอน ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ 12,294 ต้น ภายใต้โครงการ “Care the Bear”