วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
Home > New&Trend > อพท. ยกระดับ 2 ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

อพท. ยกระดับ 2 ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสํานักท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกับบริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด จัดทำโครงการ “กิจกรรมพัฒนาชุมชนและเยาวชนต้นแบบเพื่อยกระดับสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้นำเยาวชน และชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพ ไปสู่การยกระดับเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยว นำร่องในชุมชนต้นแบบ 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี และชุมชนภูหลวง จังหวัดเลย ระยะเวลาดำเนินงาน 7 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนกันยายน 2564

ที่ผ่านมาชุมชนดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว การตั้งเป้าหมายรายได้ ตลอดจนเป้าหมายทางสังคม เพื่อตอบโจทย์การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในอนาคต และจากนี้ไปชุมชนทั้ง 2 แห่ง จะเริ่มดำเนินการตามแผนงานที่วางแผนไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับชุมชนท่องเที่ยวสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ ซึ่ง อพท. มีความมุ่งมั่นในการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษของ อพท. ทั่วประเทศ ให้ก้าวสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวในอนาคต

ใส่ความเห็น