Home > Vanuatu

ครั้งแรกของโลก! VIMB สานต่อความร่วมมือ Harvey Law Group เปิดตัวโปรแกรมการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติ

ครั้งแรกของโลก! VIMB สานต่อความร่วมมือ Harvey Law Group เปิดตัวโปรแกรมการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติ มุ่งเป้าลดค่าคาร์บอนในวานูอาตู ให้เป็นศูนย์ภายในปี 2030 ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง Harvey Law Group (HLG) และ Vanuatu Investment Marketing Bureau (VIMB) เปิดตัวโปรแกรมการลงทุน Capital Investment Immigration Plan (CIIP) ภายใต้โครงการ Vanuatu Citizenship by Investment มุ่งเน้นสนับสนุนด้านความยั่งยืนของประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดค่าคาร์บอนให้เป็นศูนย์ในปี 2030 วานูอาตู ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก เปิดตัวนโยบายที่ท้าทายที่สุดนโยบายหนึ่งของโลก คือ นโยบายการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานทดแทน 100% ในการผลิตไฟฟ้าให้ได้ภายในปี 2030 พร้อมกับเป้าหมายที่ท้าทายในการจัดการกับความสูญเสียและภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป การประกาศดังกล่าวตอกย้ำความมุ่งมั่นของวานูอาตูที่จะสร้างบทบาทสำคัญในเวทีโลกในการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยโครงการริเริ่มเชิงนวัตกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นการบริหารโครงการของวานูอาตูเพื่อขับเคลื่อนการจัดหาเงินทุนเพื่อการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ และให้การสนับสนุนเพื่อการบรรลุเป้าหมาย Net Zero Goals ในปี

Read More