Home > TCP Sustainability Forum 2023

กลุ่มธุรกิจ TCP เผยผลสำรวจคนทำงานด้านความยั่งยืน เป้าหมาย Net Zero เป็นวาระเร่งด่วน ต้องลงมือทำทันที!

กลุ่มธุรกิจ TCP สำรวจความคิดเห็นคนทำงานด้านความยั่งยืนในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เห็นพ้องว่าการลงมือทำเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องลงมือทำทันที! ผ่านกิจกรรมที่ลดใช้คาร์บอน การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ พร้อมชี้ “ขยะ”เป็นปัญหาใกล้ตัวที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรก งานประชุม TCP Sustainability Forum 2023 ภายใต้แนวคิด “Net Zero Transition...From Commitment to Action” หรือ “การเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero จากพันธสัญญาสู่การปฏิบัติ” อีกหนึ่งความตั้งใจจริงในการปลุกพลังความร่วมมือของภาคธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าประชุมมากกว่า 200 คน ซึ่งนอกจากจะได้รับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักวิชาการภาคสังคม นักธุรกิจ นักคิด นักปฏิบัติ และพันธมิตรในแวดวงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแล้วนั้น ผู้ร่วมงานยังได้ทำแบบสำรวจความคิดเห็น สะท้อนมุมมองต่อวาระที่เร่งด่วนในการทำงานด้านความยั่งยืน โดยมีผลสำรวจที่น่าสนใจ ดังนี้ การรับมือกับ Climate Change มีความสำคัญที่สุด ในการเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดลงความเห็นว่าการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมาย Net Zero เป็นเรื่องที่ต้องลงมือแก้ไขอย่างเร่งด่วน

Read More