Home > Smart Cities

“พลเอกประวิตร” นั่งหัวโต๊ะประชุมนัดแรก คณะกรรมการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ เร่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ พร้อมเดินหน้าดันเขตส่งเสริมสู่เมืองอัจฉริยะ

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง นำทัพเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2563 โดยเป็นการประชุมครั้งแรกประจำปี 2563 ร่วมหารือเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประเทศไทย เร่งพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ รวมถึงเตรียมปรับแผนดำเนินงานให้ตรงตามนโยบายการพัฒนาประเทศมุ่งให้เกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) พร้อมสานต่อความร่วมมือเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนประจำปี 2563 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมทีมงานจากฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดีป้า รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ผ่านมา รวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานรายพื้นที่ ประกอบด้วย การประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะทั้ง 27 เขตทั่วประเทศ

Read More