Home > Porto Chino

ยูดี ทาวน์ – พอร์โต้ ชิโน่ โชว์ความพร้อมรับมือโควิด หลังประกาศผ่อนปรนจากรัฐบาล

โครงการยูดี ทาวน์ และ พอร์โต้ ชิโน่ สองโครงการไลฟ์สไตล์มอลล์ที่เป็นทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG) เข้าลงทุน เปิดให้บริการอีกครั้งภายใต้มาตรการดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ซึ่งหลังจากกลับมาเปิดดำเนินการได้ตามปกติ ลูกค้าเริ่มกลับมาใช้บริการในโครงการเพิ่มมากขึ้น โครงการทั้งสองแห่งได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ด้วยการยกระดับมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะการรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการคุมเข้มมาตรการคัดกรอง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจที่มาใช้บริการ ซึ่งมาตรการต่างๆ ประกอบด้วย การตรวจคัดกรองผู้เข้ามาใช้บริการด้วยการวัดอุณหภูมิ ซึ่งภายในโครงการจะมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตามจุดบริการต่างๆ รวมถึงมีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุกๆ 1 ชั่วโมง สำหรับร้านค้าภายในโครงการจะจำกัดจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการเพื่อลดความแออัด และรักษาระยะห่าง Social Distancing อย่างน้อย 1 เมตร นอกจากนี้ทั้งสองโครงการยังสร้างสังคมไร้สัมผัส ด้วยการสนับสนุนให้ลูกค้าใช้บริการสแกนจ่ายเงินผ่าน QR Code หรือ Internet Banking เพื่อเป็นการช่วยลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทางหนึ่ง สำหรับพนักงานมีมาตรการตรวจคัดกรองสุขภาพของพนักงานด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนทำงาน ซึ่งพนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลาที่ให้บริการและทำความสะอาดภายในร้านค้าและจุดสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์ทุกชั่วโมงที่มีคนหมุนเวียนเข้าออกร้าน ผู้บริหารโครงการยูดี ทาวน์ และ พอร์โต้ ชิโน่ คาดว่าจากนี้ไปลูกค้าจะเริ่มกลับมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ด้วยจุดเด่นของโครงการที่มีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดกว้าง (Open-Air)

Read More