Home > Online Business Matching 2021

สสว. จัด Online Business Matching 2021 เปิดจับคู่ธุรกิจไทย – อินเดีย

สสว. ร่วมกับ ISMED จัดกิจกรรมทางออนไลน์ เปิดจับคู่ธุรกิจไทย – อินเดีย กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ของตกแต่งบ้าน และอาหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ Online Business Matching 2021 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างผู้ประกอบการของประเทศไทย และประเทศอินเดีย เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสู่ประเทศอินเดีย ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และหาช่องการตลาดที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพธุรกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ Online Business Matching 2021 ได้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2564 มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ในครัวเรือน และกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีผู้ขายเป็นผู้ประกอบการไทย จำนวน 49 ราย

Read More