Home > Mid-Year Outlook

ยูโอบี ประเทศไทย เผยกลยุทธ์การลงทุนเสริมความแข็งแกร่ง พร้อมรับมือความผันผวนทางเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดงานสัมมนาการลงทุน Mid-Year Outlook แนะแนวทางลูกค้าในการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังท่ามกลางความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนงานสัมมนานำเสนอข้อมูลและกลยุทธ์การลงทุนที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุน ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย แนะนำลูกค้าและนักลงทุนให้สร้างพอร์ตการลงทุนแบบปลอดภัย (defensive portfolios) เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ลงทุนในสินทรัพย์ผสม (multi-asset) และตราสารหนี้ประเภท Investment Grade (IG) ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงและมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ ธนาคารแนะนำการลงทุนในกลุ่มการดูแลสุขภาพทั่วโลก (Global Healthcare) และในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกที่ไม่รวมญี่ปุ่น (Asia-ex Japan) อาเซียน (ASEAN) และ ตลาดจีน (China) งานสัมมนาได้สำรวจและวิเคราะห์เจาะลึกโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกที่ไม่รวมญี่ปุ่น (Asia-ex Japan) ที่ถูกจับตาว่ากำลังเติบโตดีกว่าตลาดที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets-DM) นายเอ็นริโก้ ทานูวิดฮาฮา นักเศรษฐศาสตร์ Global Economic and Market Research เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทาย นายเอ็นริโก้ ทานูวิดฮาฮา นักเศรษฐศาสตร์ Global Economic and

Read More