Home > MAKE by KBank

เก็บด้วยกันไวกว่า! เปิดสถิติการเก็บเงินร่วมกันของผู้ใช้งานแอปฯ MAKE by KBank ปี 67

แอปพลิเคชัน MAKE by KBank สรุปสถิติการใช้งานที่น่าสนใจ ประจำปี 2567 หลังจากปีที่แล้วได้ สร้างกระแส “เงินเก็บห้ามใช้” จนกลายเป็นไวรัล ล่าสุดพบว่าฟีเจอร์การเก็บเงินร่วมกันใน Cloud Pocket ร่วม (Shared Cloud Pocket) ของชาวเมค มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น ตอกย้ำเรื่องความกระตือรือร้นในการเก็บเงินเพื่อให้ถึงเป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Z อายุ 12-27 ปี มีอัตราการเติบโตสูงถึง 284% โดยการเก็บเงินส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บเงินระหว่าง 2 คน นอกจากนี้ พบว่าชาวเมคส่วนใหญ่เน้นเก็บเพื่อแชร์รายจ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าห้อง ค่าหอ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายทั่วไป หรือ ค่าช้อปปิง มากกว่าการเก็บเงินระยะยาว และจะมีเป้าหมายใหญ่ในการเก็บเงินร่วมกัน คือ เพื่อท่องเที่ยว และ เพื่อแต่งงาน นายเชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร Managing Director, KBTG

Read More