Home > Foremost Wisdom Academic Readiness Demonstration

ศูนย์ทดสอบฯ มธ. เปิดตัว “FORWARD” ปูทางเสริมศักยภาพสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ

ศูนย์ทดสอบฯ มธ. เปิดตัว “FORWARD” มิติใหม่แห่งศูนย์กลางด้านการประเมินความพร้อมทางปัญญาและการเรียนรู้ ปูทางเสริมศักยภาพสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) ล้ำหน้าอีกขั้นด้วยการพัฒนา “FORWARD” หรือ Foremost Wisdom Academic Readiness Demonstration รูปแบบใหม่ของการประเมินความพร้อมทางปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อผู้สนใจศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจทุกระดับ สามารถเข้าร่วมประเมินสมรรถนะ และเตรียมความพร้อมของตน เพื่อก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจที่ครบเครื่อง ผศ.ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) เปิดเผยว่า ปัจจุบันองค์ความรู้ของแต่ละศาสตร์วิชาที่ผ่านการสั่งสมเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วจากหลายช่องทาง ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผู้เรียนสามารถเพิ่มพูนทักษะที่ตนสนใจ ทั้งที่เป็นความรู้เชิงลึกเฉพาะทาง หรือความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการข้ามศาสตร์ ก็ทำได้โดยง่าย จึงนำมาสู่คำถามที่ว่า แล้วผู้เรียนจะทราบได้อย่างไรว่า ตัวตนเองมีระดับความสามารถในศาสตร์ดังกล่าวมากน้อยเพียงใด ศูนย์ทดสอบฯ ม.ธรรมศาสตร์ (TCTC) จึงนำความต้องการดังกล่าว มาพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะด้านการจัดการสมัยใหม่ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการประเมินองค์ความรู้แต่ละด้าน เพื่อให้ผู้สอบได้ตระหนักถึงจุดเด่นและจุดด้อยของตนว่าเป็นอย่างไร นำไปสู่แนวทางการแก้ไขและปรับเปลี่ยนการจัดการ เพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ชัดเจนและตรงจุดยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แบบประเมินความพร้อมทางปัญญาและการเรียนรู้หรือที่เรียกว่า “FORWARD” นั้น ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับประเมินความถนัดทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะ ครอบคลุมใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

Read More