Home > Demo Day

พฤกษา จัดงาน Demo Day ขับเคลื่อนสังคม หนุนธุรกิจเพื่อสังคมเติบโต

พฤกษา จัดงาน Demo Day ขับเคลื่อนสังคม หนุนธุรกิจเพื่อสังคมเติบโต สร้างการอยู่อาศัยที่ “อยู่ดี มีสุข” พฤกษาสร้างปัจจัยสุข ส่งเสริมการสร้างสรรค์สังคม ชุมชน “อยู่ดี มีสุข” อย่างยั่งยืน เดินหน้าสนับสนุนสตาร์ทอัพธุรกิจเพื่อสังคมเติบโต จัดงาน Demo Day สรุปผลการดำเนินงาน หลังจบโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ที่เปิดโอกาสให้นักธุรกิจเพื่อสังคมที่ผ่านการคัดเลือก ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ รับเงินทุน รับคำแนะนำ และเข้าถึงทรัพยากรของพฤกษาตลอดระยะเวลาการจัดโครงการ โดยมีธุรกิจเพื่อสังคม 5 ทีมเข้าร่วม ได้แก่ 1. บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด กิจการเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2. บริษัท บั๊ดดี้โฮมแคร์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กิจการเพื่อสังคมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 3. บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จํากัด กิจการเพื่อสังคมยกระดับการจ้างงานคนพิการ ผ่านการขับเคลื่อนเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ 4.

Read More