Home > Consent Form

ไทยประกันชีวิตแนะลูกค้าใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 63 สามารถยื่น Consent Form ผ่านแอปพลิเคชัน

ไทยประกันชีวิตแนะลูกค้าใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 63 สามารถยื่น Consent Form ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต หรือเว็บไซต์ www.thailife.com ได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปสาขา ชี้ลูกค้าที่เริ่มสัญญาตั้งแต่มกราคม 63 เป็นต้นไป ต้องยื่นความประสงค์ยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตดำเนินนโยบายมุ่งเป็น “ทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions” ผ่านการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยตระหนักถึงการดูแลและมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างรอบด้านตามแนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric โดยในช่วงต้นปี 2564 นี้ จะเป็นช่วงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2563 และใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่างๆ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้จากเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ และยินยอม ผ่านการยื่นแบบฟอร์มแสดงความยินยอม (Consent Form) ให้บริษัทฯ

Read More