Home > ASEAN DENGUE DAY

คาโอ ย้ำจุดยืนในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายใต้โครงการ GUARD OUR FUTURE

คาโอ ย้ำจุดยืนในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายใต้โครงการ GUARD OUR FUTURE ในงาน “ASEAN DENGUE DAY 2024” คาโอประกาศจุดมุ่งหมายในการพัฒนาโครงการ GUARD OUR FUTURE ในงาน “ASEAN DENGUE DAY 2024” งานที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงโรคไข้เลือดออกในวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยโครงการนี้เป็นกิจกรรมทางสังคมที่มุ่งกำจัดโรคไข้เลือดออกในชุมชนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาสังคม และปกป้องชีวิตแห่งอนาคตจากความเสียหายที่เกิดจากโรคไข้เลือดออก งาน ASEAN DENGUE DAY จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2564 และในปี พ.ศ. 2567 นี้ก็ได้ย่างเข้าสู่ปีที่ 4 ในปีนี้งานจัดขึ้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายให้เป็นศูนย์” (Dengue heroes toward zero death) จัดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพมหานคร, บริษัท คาโอ

Read More