Home > Alan Elliott Merschen

“เดอะ ซิกมันด์ โปรเจค” แพลตฟอร์มดิจิทัล ตัวช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก ฟื้นจากวิกฤติ

ด้วยแนวคิดอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวจำเป็นต้องปรับตัวไปสู่อนาคตโดยความร่วมมือกันเพื่อขยายตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นจึงทำให้เกิด “เดอะ ซิกมันด์ โปรเจค” (The Sigmund Project) โครงการไม่แสวงหาผลกำไร ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่นวัตกรรมและการแบ่งปันความรู้จากกูรูระดับโลก หวังเป็นแพลตฟอร์มของวงการท่องเที่ยวที่จะช่วยให้ผ่านพ้นจากสถานการณ์วิกฤติทั่วโลกได้ มร. อลัน อีเลียต เมอร์เช่น ผู้คร่ำวอดในวงการการท่องเที่ยวและเป็นผู้ที่พัฒนา “เดอะซิกมันด์ โปรเจค” แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูกสร้างขึ้นแก่คนในแวดวงการท่องเที่ยวที่มีความสนใจร่วมกัน ให้สามารถเชื่อมถึงกันได้และเกิดความร่วมมือระหว่างกันได้ง่ายขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีไอเดียน่าสนใจสามารถเข้ามาช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคนในแวดวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ผู้ประกอบการรายย่อย ไปจนถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ รวมทั้งเรื่องการจัดหาที่พักเพื่อการท่องเที่ยวไปจนถึงเรื่องการเดินทางและคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวตลอดจนสำหรับผู้สนใจตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัยไปจนถึงกลุ่มระดับสตาร์ทอัพ “มีคนในแวดวงอุตสาหกรรมฯจำนวนมากที่สนใจจะร่วมกันและตัวผมเองก็พยายามมาโดยตลอดที่จะหาจุดเชื่อมระหว่างผู้คนในแวดวงกับบริษัทต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีศักยภาพ ซึ่งโครงการ ซิกมันด์ กำลังทำแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้นจริง เราเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไร แต่จะได้รับการสนับสนุนเต็มรูปแบบจากองค์กรสนับสนุน ทำให้พวกเราอยู่ในจุดที่โดดเด่นที่จะสามารถนำเสนอแพลตฟอร์มที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายไปสู่การแสวงหาแต่ความร่วมมือระหว่างกันเป็นหลักเท่านั้น” “ซิกมันด์” เป็นแหล่งรวมข้อมูลและความคิดเห็นรวมไปถึงนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือระหว่างกันในระดับสากลนำไปสู่การระดมทุนที่มีศักยภาพ แต่จุดมุ่งหมายหลักยังคงเป็นเรื่องเป้าหมายการเชื่อมกันระหว่างผู้ที่มีไอเดีย (Innovators) กับผู้ที่เข้ามาร่วมมือสนับสนุน (Collaborators) ที่จะสามารถเสนอข้อแนะนำ เครื่องมือ พันธมิตรต่างๆ ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ซิกมันด์ ทำงานอย่างไร? - เสนอไอเดียและความร่วมมือกับผู้อื่น ผ่านช่องทาง The OPEN - SOURCE Platform - ค้นหาแรงบันดาลใจ และแหล่งทรัพยากรต่างๆ ได้ที่ช่องทาง

Read More