Home > โสตศึกษา

เคทีซีเปิดโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2 ผนึกความร่วมมือแบบไตรภาคี เพื่อน้องบกพร่องทางการได้ยิน

เคทีซีร่วมกับเศรษฐเสถียรและโสตศึกษาฯ สานต่อโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2 ผลักดันเยาวชนพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยไม่มีขีดจำกัดเรื่องความบกพร่องทางร่างกาย ใช้แนวคิดการแบ่งปันความรู้แบบไตรภาค สร้างเครือข่ายองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งกลุ่มสมาชิกบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” โดยหลักสูตรการเรียนการสอนจะสอดคล้องกับองค์ความรู้ 5 กลุ่มอาชีพ ตามยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความยั่งยืนในสังคมระยะยาว นางสุดปรารถนา ดำรงชัยธรรม ผู้อำนวยการ - ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” เผยว่า “เคทีซีมุ่งให้ความสำคัญกับการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์กับชุมชน สมาชิกและสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ตลอดจนมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ทั้งโอกาสทางการศึกษา และสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ต่อยอดในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ริเริ่มโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ขึ้นในปี 2562 ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ด้วยเชื่อมั่นว่าการบกพร่องทางกายมิใช่อุปสรรคในการเรียนรู้ หากได้รับโอกาสในการพัฒนาที่เหมาะสม โดยร่วมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จักการพึ่งพาตนเองจากวิถีเกษตรพอเพียง ซึ่งเป็นรากเหง้าการเลี้ยงชีพของคนไทย ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติจริง และพัฒนาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมทั้งรู้จักบริหารการเงินเพื่อการใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ให้กับสังคมต่อไป” “ในปี 2563

Read More