Home > โครงการ นิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว

โนเบิล ชี้แจงข้อเท็จจริง โครงการ นิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว และ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ดำเนินการก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงข้อเท็จจริง โครงการ นิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว และ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ดำเนินการก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ นิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว และ โครงการ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 1. โครงการ นิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว ได้ขออนุญาตก่อสร้าง โดยใช้ทางเข้า-ออกจากถนนรัชดาภิเษก [ซึ่งเป็นทางเข้า-ออกของอาคารจอดรถแล้วจรของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)] โดยที่ดินเดิมของโครงการฯ มีทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ แต่ถูกเวนคืนโดย รฟม. ส่งผลให้ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโครงการฯ ไม่มีทางเข้า-ออก ด้วยเหตุนี้ รฟม. จึงชอบที่จะอนุญาตให้ใช้ทางเข้า-ออกของอาคารจอดรถแล้วจรดังกล่าว เป็นทางเข้า-ออกของโครงการฯ ได้ เพื่อคงสิทธิในการใช้ทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะที่มีอยู่เดิมโดยชอบก่อนการเวนคืน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา

Read More