Home > แสตมป์ส่วนตัว

ไปรษณีย์ไทย จัดทำคอลเลกชันแสตมป์ชุดพิเศษ “โป๊ปฟรังซิสเยือนไทย” พร้อมนิทรรศการเส้นทางจาริกเพื่อสันติสุข

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมมือกับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดทำคอลเลกชันแสตมป์ชุดพิเศษในรูปแบบของแสตมป์ส่วนตัว (iStamp) เพื่อเป็นที่ระลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก และพระประมุขแห่ง นครรัฐวาติกัน เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2019 โดยแสตมป์ประกอบด้วยภาพหลักของการเสด็จเยือนฯ และภาพ “โป๊ปฟรานซิส” จากเอกสารเผยแพร่ทางการบนแสตมป์ 4 ดวง พร้อมคิวอาร์โค้ดสแกนชม MV “ให้รักเป็นสะพาน” ของเหล่าบรรดาศิลปิน ดารา นักร้อง ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยกำหนดจัดนิทรรศการแสตมป์ชุดพิเศษ นำเสนอเส้นทางจาริกเพื่อสันติสุขของ “โป๊ปฟรังซิส” ในการเสด็จไปเยือนประเทศต่างๆ ตลอด 7 ปี รวม 50 ประเทศ ระหว่างปี 2556 – 2562 ผ่านดวงแสตมป์ที่ระลึกของแต่ละประเทศ รวมถึงพระประวัติโดย สังเขป ณ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน สะพานควาย

Read More