Home > แผ่นปูนร่วงบีทีเอส

แผ่นปูนร่วง ปัญหาใกล้ตัว

ศ.ดร. อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย และนักวิจัยชุดโครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย สกสว. เปิดเผยถึงเหตุการณ์แผ่นปูนร่วงลงมาจากสถานีรถไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ว่าเป็นอันตรายต่อประชาชนและผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดสนิมและแผ่นปูนร่วงลงมานั้น ตามข่าวระบุว่าเกิดจากสนิมเหล็กมีความเป็นไปได้สูง แต่ต้องวิเคราะห์ว่า เป็นสนิมของเหล็กเสริมด้านในหรือเหล็กเสริมที่บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างแผ่นปูน เมื่อพูดถึงสนิมเหล็กกับโครงสร้างคอนกรีต พบว่าเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น 1. สภาพสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองซึ่งมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งริมถนนที่มีการจราจรมาก ทำให้เกิดปฏิกริยาคาร์บอเนชั่น และลดความเป็นด่างในคอนกรีตลงซึ่งทำให้เหล็กเสริมเป็นสนิมได้ง่ายขึ้น 2. ระยะหุ้มคอนกรีต หากคอนกรีตมีระยะหุ้มเหล็กน้อยไป จะส่งผลให้สารเคมีแพร่เข้าไปทำปฏิกริยากับเหล็กเสริมด้านใน เกิดเป็นสนิมได้ง่ายขึ้น ในกรณีที่เป็นการวิบัติที่จุดยึดต่อยึดแผ่นปูนกับเข้ากับโครงสร้างหลัก ต้องตรวจสอบว่าการยึดแผ่นปูนนั้นใช้วัสดุอะไร เหล็กฉากหรือเหล็กเส้น ตลอดจนวิธีการเชื่อมต่อ หากทำไม่ถูกวิธีแผ่นปูนก็อาจร่วงหล่นได้ รวมทั้งความชื้นที่เกิดจากการระบายน้ำและน้ำฝนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสนิม สำหรับแนวทางป้องกันปัญหาแผ่นปูนร่วงเบื้องต้นนั้น ศ.ดร.อมรระบุว่าจะต้องมีการตรวจสอบโดยวิศวกรที่มีความชำนาญ ซึ่งทำได้หลายวิธีคือ 1. การตรวจสอบเชิงพินิจ ซึ่งเป็นการดูด้วยสายตา แต่วิธีการนี้อาจตรวจไม่พบสนิมที่เกิดขึ้นด้านใน และ 2. การตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือเบื้องต้น เช่น Half Cell Potential ซึ่งจะวัดความต่างศักย์ของกระแสไฟฟ้าภายในเหล็กเสริมและสามารถบ่งชี้โอกาสการเกิดสนิมเหล็กได้ และ 3. การตรวจสอบด้วยวิธีทำลาย (Destructive testing) ถ้าเป็นเหล็กเสริมด้านใน

Read More