Home > เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

แอลจีเผยแพร่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565-2566 

แอลจีเผยแพร่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565-2566  สรุปกลยุทธ์ 6 ข้อเพื่อบริหารจัดการ ESG ให้บรรลุเป้าหมาย ‘3Cs’ เพื่อโลก และ ‘3Ds’ เพื่อผู้คน แอลจี อีเลคทรอนิคส์ เผยแพร่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565-2566 โดยนำเสนอความสำเร็จและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 6 ด้าน ที่วางแนวทางไว้อย่างดี เพื่อให้สะท้อนวิสัยทัศน์ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Better Life for All) สำหรับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลก บริษัทให้ความสำคัญกับงานใน 2 ภารกิจหลัก คือ ภารกิจ ‘3Cs’ เพื่อโลก ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ การหมุนเวียนใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีสะอาด ส่วนภารกิจที่สองคือ ‘3Ds’ เพื่อผู้คน ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และการส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม ภารกิจ ‘3Cs’ เพื่อโลก: ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หมุนเวียนใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีสะอาด ในปีนี้ แอลจีทั่วโลกมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ทั้งทางตรง (ขอบเขตที่ 1) และทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) ทั้งหมด 92.7 ล้านตัน ซึ่งลดลง 22 ล้านตันจากปีก่อน นับว่าเป็นไปตามความมุ่งมั่นที่เคยประกาศไว้ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ภายในปี 2573 บริษัทยังมีอัตราการนำพลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำอยู่ที่ 8.2% ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ประกาศว่าภายในปี 2593 สำนักงานแอลจีทั่วโลกจะใช้เฉพาะพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด อีกทั้งยังประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการ RE100 (Renewable Energy

Read More