Home > เชลล์เติมสุข

เชลล์มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะผู้ประกอบการระดับชุมชน

การรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน นับเป็นเรื่องท้าทายสำหรับทุกคน ด้วยเหตุนี้เอง การผสานความร่วมมือในสังคมและชุมชนบนรากฐานการมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งระดับบุคคล ระดับองค์กร และระดับชุมชน จำเป็นต้องปรับตัวและปรับกลยุทธ์เพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับเชลล์ ความยั่งยืนคือ การส่งมอบพลังงานที่สะอาดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างรับผิดชอบ ด้วยวิธีการดำเนินงานที่สนับสนุนความร่วมมือและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย ในด้านที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เชลล์ ร่วมสร้างคุณค่าให้กับสังคม ผ่านโครงการต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของคนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ควบคู่ไปกับการส่งมอบพลังงานให้กับลูกค้าและสังคมไทย ภายใต้แนวคิด การส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางและการพัฒนาทักษะการดำเนินธุรกิจ หรือ Community Skill and Enterprise Developlent (CSED) โดยหนึ่งในนั้นคือโครงการ “เชลล์ เติมสุข” โครงการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว เพื่อให้พวกเขามีทักษะทางอาชีพ เช่น การทำการเกษตรเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้ สิ่งเหล่านี้คือ การเปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาส และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับชุมชนของพวกเขาต่อไป นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เรากำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ

Read More