Home > อันชุล อะซาวา

ยูนิลีเวอร์แต่งตั้งพ่อทัพคนใหม่ “อันชุล อะซาวา” คุมกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

ยูนิลีเวอร์แต่งตั้งพ่อทัพคนใหม่ “อันชุล อะซาวา” คุมกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ชูบทบาทผู้นำวิสัยทัศน์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของผู้นำ FMCG ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ยูนิลีเวอร์ ประกาศแต่งตั้ง นายอันชุล อะซาวา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย รับผิดชอบการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งกำกับดูแลเรื่องทางการเงิน และการดำเนินการขององค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรม รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร เพิ่มขีดศักยภาพบุคลากร และสร้างความแข็งแกร่งโดยรวมขององค์กร โดยมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ให้เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกประสิทธิภาพสูงด้านธุรกิจที่่ยั่งยืน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในฐานะผู้นำตลาดของประเทศไทย นอกจากนั้น นายอันชุล ยังจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ได้จากการทำงานทั่วโลกมาต่อยอดความสำเร็จให้กับบริษัทต่อไป นายอันชุล มีประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่นกับยูนิลีเวอร์มากว่า 29 ปี ครอบคลุมด้านการตลาด การขาย อีคอมเมิร์ซ และการบริหารจัดการทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก โดยมีผลงานในการขับเคลื่อนผลประกอบการ บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง และสร้างความสามารถในการทำกำไรด้วยกลยุทธ์ที่เฉียบคม นวัตกรรม การพัฒนาตลาด และการบริหารจัดการส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรง ตอกย้ำความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งสำคัญนี้ นายอันชุลยังมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค เมื่อผนวกกับความมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาบุคลากร จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ยูนิลีเวอร์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยและภูมิภาคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เป็นอย่างดี นายอันชุล อะซาวา ประธานกรรมการบริหาร

Read More