Home > สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ

บ้านปู จับมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมคนรุ่นใหม่พัฒนานวัตกรรม

“บ้านปู” ร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมคนรุ่นใหม่พัฒนานวัตกรรม ขับเคลื่อน Digital Transformation ในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานครบวงจรแห่งอนาคต โดยลงนามความร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (School of Integrated Innovation: ScII) แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนนวัตกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและดิสรัปชันในธุรกิจพลังงาน เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชันที่จะตอบรับ New Normal ของโลกพลังงานในอนาคตได้อย่างยั่งยืน คุณจรียา เชิดเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการสายอาวุโส-ดิจิทัล บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านปูฯ มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมหลากหลายรูปแบบมาโดยตลอดด้วยความเชื่อว่า “พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” ข้อตกลงความร่วมมือกับ ScII นับเป็นอีกก้าวสำคัญของบ้านปูฯ ในการเชื่อมโยงโลกยุค New Normal กับการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน โดยเฉพาะดิสรัปชันด้านพลังงานกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยองค์ความรู้และทรัพยากรของ ScII

Read More