Home > สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

“สามย่าน โค-ออป” ผนึก “ธนาคารกสิกรไทย” สานต่อโคเลิร์นนิ่งสเปซ แบ่งปันพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ในสามย่านมิตรทาวน์

“สามย่าน โค-ออป” ผนึก “ธนาคารกสิกรไทย” สานต่อโคเลิร์นนิ่งสเปซ แบ่งปันพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ในสามย่านมิตรทาวน์ ตอบแทนสังคมด้วยบริการพื้นที่ฟรีให้แก่สมาชิกกว่า 600,000 คนต่อปี สร้างคุณค่า 5 มิติการันตีด้วยเกณฑ์ SROI โดย “สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย” “สามย่าน โค-ออป (Samyan CO-OP)” ร่วมกับพันธมิตร ธนาคารกสิกรไทย และ สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย เปิดเผยความสำเร็จของสามย่าน โค-ออป พื้นที่แห่งการแบ่งปันเพื่อการเรียนรู้ของทุกคน พร้อมยืนหยัดให้บริการพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้สนับสนุนตลอดการดำเนินการกว่า 3 ปี ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2565) ได้แก่ · ผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้พื้นที่รวมกว่า 120,000 คน แบ่งเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา 60% และเป็นบุคคลทั่วไป 40% · ผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือนกว่า 50,000 คน

Read More