Home > วิสาหกิจชุมชน

สสว. ขนทัพเอสเอ็มอีร่วมงาน “เทศกาลของดีภาคใต้ ครั้งที่ 2” ทดลองตลาด-เพิ่มช่องจำหน่ายเล็งต่อยอดธุรกิจสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า หนึ่งในพันธกิจหลักของการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2561 นี้ คือการช่วยให้ผู้ประกอบการได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน จึงได้ปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดยุคปัจจุบันที่ต้องบูรณาการศักยภาพของผู้ประกอบการในทุกมิติเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยผสานความร่วมมือกับหน่วยร่วมและหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงลึกในหลายภูมิภาคของประเทศ สำหรับพื้นที่ภาคใต้ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยร่วมรับผิดชอบโครงการในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 1,184 ราย ซึ่งทุกรายได้รับการอบรมความรู้พื้นฐานในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเครื่องมือดิจิทัล ก่อนจะถูกคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเขียนแผนธุรกิจ โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพตรงตามเกณฑ์เข้าสู่การพัฒนาเชิงลึกจนสามารถนำสินค้าออกสู่ท้องตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนและเพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกประมาณ 150 ราย ทั้งนี้เพื่อบูรณาการการสนับสนุนแบบครบวงจร จึงได้จัดงานแสดงสินค้า “เทศกาลของดีภาคใต้ ครั้งที่ 2” ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อเป็นเวทีทดสอบจริงสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก โดยภายในงานได้เปิดจำหน่ายสินค้าและทดสอบตลาดแบบออฟไลน์กว่า 150 บูธ สร้างการเรียนรู้กลุ่มลูกค้าเพื่อค้นหาลูกค้าหลักของธุรกิจตนเอง เพิ่มโอกาสต่อยอดทางธุรกิจผลักดันเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ในอนาคต ทั้งนี้ตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงาน พบว่ามีคู่ค้าเข้าร่วมงาน 452 รายมูลค่าการซื้อขายและยอดสั่งซื้อรวมกว่า 7 ล้านบาท นอกจากนี้

Read More