Home > มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มรภ. หมู่บ้านจอมบึงมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สกสว. แนะดันมวยไทย-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมูลค่าสูง

สกสว. พร้อมสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดขยายผลการใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดต้นแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมูลค่าสูงเชิงสุขภาพ และผลักดัน soft power มวยไทยได้ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคณะ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานด้านวิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และรับฟังการนำเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยงานวิจัยพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีงบประมาณ 2564-2566 โดยมี ผศ. ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ผศ. ดร.ชัยฤทธิ์ระบุว่า จังหวัดราชบุรีถือเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล เนื่องจากมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และมี GDP อยู่ในอันดับที่ 14 ของประเทศ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงเน้นการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐานและงานเชิงกลยุทธ์ เพื่อมุ่งการสร้างผลกระทบของงานวิจัย โดยนำโจทย์มาพัฒนาเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่และนำไปขยายผลต่อยอด รวมถึงเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น รวมถึงพัฒนาการเรียนการสอน และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

Read More