Home > จักรวาลธงไชย

ครั้งแรก ศิริราชกับกลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ด้วยความบันเทิงผ่านคอนเสิร์ตอย่างเต็มรูปแบบ

ครั้งแรก ที่ ศิริราช นำกลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ด้วยความบันเทิงผ่านคอนเสิร์ตอย่างเต็มรูปแบบ ใน “แบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ ครั้งที่ 12 ตอน MULTIBIRD จักรวาลธงไชย รอบการกุศล : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคมในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึง สุขภาพ และเพื่อรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ โรงพยาบาลศิริราช ในฐานะที่เป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน จึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของไทยให้สมบูรณ์แบบและร่วมสร้างสังคมสูงวัยให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยให้บริการดูแลรักษาผู้สูงอายุในระยะเตรียมตัวก่อนกลับบ้าน หลังจากพ้นระยะเจ็บป่วยเฉียบพลัน และส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุทั่วไป รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นศูนย์ผลิตงานวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้ในด้านดูแลรักษาผู้สูงอายุแบบองค์รวม ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ หากแล้วเสร็จจะเป็นสถาบันที่เอื้อต่อการพัฒนาต่อยอดในด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและเป็นองค์กรต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระดับประเทศเพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจาก หลายๆหน่วยงาน ซึ่งการที่จะได้รับการสนับสนุนดังกล่าวจำเป็นต้องใช้การสื่อสารที่ทรงพลัง เพื่อสร้างการรับรู้ได้อย่างแพร่หลาย ในครั้งนี้ “ศิริราช” จึงได้นำกลยุทธ์การสื่อสารผ่านคอนเทนต์บันเทิงประเภทต่างๆ (Entertainment Content) มาปรับใช้เพื่อให้ผู้รับสามารถเข้าถึงและซึมซับสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เข้าถึง Insight

Read More